خاطره و روایت از عملیات خیبر و نقش رزمندگان قزوینی در این عملیات

43

" راهیان سرزمین عشق... " خاطره و روایت از عملیات آبی خاکی برون مرزی خیبر و نقش رزمندگان قزوینی در این عملیات

pixel