ورود گربه دردسر ساز به زمین مسابقه

228

در حاشیه مسابقه فوتبال آمریکایی ورود ناگهانی یک گربه به داخل زمین مسابقه باعث توقف بازی و ایجاد دردسر برای بازیکنان شد.