در شرایط بی ثباتی اقتصادی چه کنیم؟

404

در شرایط بی ثباتی قیمت ها نقش خریداران برای جهت دهی وضعیت اقتصادی بسیار مهم است.خریداران هستند که باعث گرانی بیشتر و یا ثبات اقتصادی می شوند. اگر خریداران آرامش خود را حفظ کنند و به سمت خرید کالای خاصی هجوم نبرند، بازار دوباره به آرامی به وضعیت آرامی باز خواهد گشت. دکتر رضا دهقانی در مورد این موضوع نکات مهمی را در این پادکست ارائه خواهند کرد.