تنظیمات اولیه نرم افزار سازه90- سازه90

58

در این ویدیو، شما با تنظیمات اولیۀ نرم افزار سازه90 که لازم است پیش از شروع عملیات نقشه کشی انجام شوند، آشنا میشوید.