شبکه عصبی بازگشتی - فصل سیزدهم - یادگیری عمیق یا Deep Learning ( پاییز 1397 )

3,304
بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: RNN computation - Character-Level Language Models - Backpropagation through time
pixel