اسکرابر دستی- شستشوی موثر سطوح

114
اسکرابر یا کف شوی صنعتی دستگاهی مکانیزه می باشد که با استفاده از سیستم برس زنی تمامی آلودگی های چسبیده به سطوح را از بین برده و سطوحی تمیز و عاری از آلودگی ایجاد می نماید. شریف صنعت پارسا 88917929-021 www.sharifsanat.com
pixel