خاطره و روایت از عملیات نصر ۵

48

" راهیان سرزمین عشق... " خاطره و روایت از عملیات نصر ۵ به عنوان یک عملیات منظم از افتخارات لشکر ۱۶ زرهی قزوین

pixel