پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی | ۹۸,۰۳.۲۷

59

پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع رسالت های اقتصاد کشاورزی ،در گفت و گو با :مهندس مهدی مهدی پور(رئیس هیئت مدیره شرکت های بازرسی کشاورزی ارگانیگ و کارشناس اقتصاد کشاورزی)، مهندس مهدی حسینی یزدی(عضو اتاق بازرگانی و رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران و کارشناس اقتصاد کشاورزی)، دکتر محمد خالدی(مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی)