معرفی مقاله بهینه سازی ارسال فراگیر در شبکه های MANET و WSN با داده کاوی مکانی

36

دانلود مقاله بهینه سازی ارسال فراگیر در شبکه های MANET و WSN با داده کاوی مکانی از لینک زیر: https://netsimulate.net/optimal-broadcast-in-manet-and-wsn-with-spatial-data-mining

pixel