علت نام گذاری آمل به شهر هزارسنگر چیست؟

145

مستند «سی و ششمین روز زمستان» روایتی است از شورش کمونیست ها در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب و انتخاب جنگل های آمل به عنوان پناهگاه توسط آنها که خود را گروه سربداران می نامیدند. http://cmmt.ir/5AT