کسب اولین کرسی بین المللی فدراسیون ورزش کارگری

34
در حکمی از سوی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شرکت ها، آقای محمد دادکان بعنوان مدیرکل آکادمی و عضو هیات اجرایی این فدراسیون منصوب شد.
pixel