سشن (Session) در asp.net mvc زبان#C

2,314
کنترلر (Controller) درخواست های کاربر را مدیریت می کند به عبارتی دیگر درخواست کاربر اولین بار به قسمت کنترلر (Controller) میرسد و کنترلر (Controller) تصمیم می گیرد به این درخواست جواب داده شود یا نه. کنترلر (Controller) بعد از دریافت درخواست کاربر داده های مورد نیاز ار از مدل (Model) دریافت می کند و ویو (View) مناسب را انتخاب و به کاربر بر می گرداند در شکل زیر نحوه کار الگوی Model–view–controller (MVC) را نشان داده ایم. دانلود از وبسایت.www.heilton.com
pixel