برطرف کردن مشکل نشتی از فیلتر مرحله شش دستگاه تصفیه آب سی سی کا

2,125

برای برطرف کردن این مشکل می توان همانگونه که در فایل ویدئویی مشاهده می شود اورینگ فیلتر را تعویض نمود.