شبیه سازی خون و رگ به صورت مدل سیال سازه در نرم افزار آباکوس

127

برای تهیه فایل ویدئویی فارسی قدم به قدم به همراه فایل های نرم افزاری می توانید به وبسایت www.abaqusfem.com مراجعه نمائید.