سوابق کاری دکتر سید هادی سرکشیک زاده

61

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور مولف تخته سیاه کارشناس تحصیلی ۶ برنامه آموزشی در ۴ شبکه سیما www.drsarkeshikzadeh.com