تحلیل فاراک (ماشین سازی اراک) - ۸ شهریور ۱۳۹۸ (ایران الیوت ویو)

150

کانال آموزش تحلیل الیوتی >>> https://t.me/ew_iran