تدبر در زیارت جامعه کبیره - جلسه ششم

49
در این جلسه از تدبر در زیارت جامعه کبیره بخش اول سلام چهارم زیارت بر اساس قرآن شرح و تفسیر می شود.
pixel