زمرّدماهی کوکتل: Pteragogus flagellifer

37

زمرّدماهی کوکتل (Pteragogus flagellifer)، از زمردماهیان فهرست‌شده در ماهیان ایران در خلیج فارس و دریای عمان، یک گونهء انزواطلب و با قدرت استتار بالا است. این گونه تا 20 سانتیمتر رشد کرده و نر و مادهء آن شکل متفاوتی دارند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Pteragogus-flagellifer.html