قدرت افکار در به وجود آوردن سرنوشت

384

افکار شما بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که شما تصور کنید. افکار این قدرت را دارد تا شخصی را تا پای جهنم هم هدایت کند، شخصی را تا آخر عمر کارگر نگه دارد، شخصی را به گدایی بکشاند، شخصی را به خلاف بکشاند، شخصی را تا آخر عمر در فقر نگه دارد و یا شخصی آخر عمر ثروتمند بماند و یا شخصی را همیشه رو به رشد و پیشرفت تا اوج قله های موفقیت ببرد. برای فهمیدن جزئیات بیشتری از قدرت افکار، این فیلم را تماشا کنید.

pixel