میزگرد تخصصی وقف علم و فناوری - 14 آذر 1397

55

میزگرد تخصصی وقف علم و فناوری -14 آذر 1397 توسعه علم و فناوری کشور با مشارکت هر ایرانی