نتایج رضایت بخش استفاده از سم بلتانول در گوجه فرنگی

218
نتایج رضایت بخش استفاده از سم بلتانول در مزرعه آلوده به شانکر باکتریایی گوجه فرنگی مزایای بلتانول: 1- قارچــکــــش و باکتری کش سیستمیک 2- کنــترل بیماری های ریشـــه ای و آوندی گیاهان از جمله گونه های فیتوفتورا، پی تیوم، فوزاریوم، ورتیسیلیوم و ... 3- قابل اســتفاده به صورت محلولـــپاشی و آبیاری 4- کارایی بالا در مبارزه با بیــماری های باکـــتریایی از جمله شانکر باکتریایی گوجه فرنـگی و ... بستـــه بنـــدی: 1 لیتری کشـــور تـــولید کننده:اسپانیا
pixel