نفتکش سانچی در حال غرق شدن است

1,940

نفتکش سانچی در حال غرق شدن است