حل سوال3 تمرین های مرور فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

177
حل جمع و تفریق با روش رسم شکل، محور ، چوب خط و شمارش با انگشتان دست.
pixel