روش براول گرفتن در براول استارز 2 ( تا اخر ببینید با مدرک )

425
من چون تازه براول گرفته بودم گچت داد ولی شما لجندری می ده دوستان لایک و فالو یادتون نره ویدیو بعدی هم نگاه کنید .
pixel