کمک های مردم لبنان به سیل زدگان ایران، از سر قدرشناسی است.

288

متن کامل: http://nasr.link/98-01-21