دکتر حسن کاردان پیشکوست صنعت استان سمنان

67

سخنرانی جناب آقای دکتر حسن کاردان موسس شرکت های قالی سلیمان ، نساجی کویر بعنوان پیشکسوت و برگزیده صنعت و معدن استان سمنان - تیر 1398