آموزش کار با تابع if در اکسل

5,208

در این ویدئو آموزش کار با تابع شرطی if رو خواهیم آموخت همانطور که می دونید تابع if برای بیان شروط مختلف است و درجلسات بعد به بیان آموزش دیگر توابع شرطی نظیر and و or و ... خواهیم پرداخت با ما همراه باشید