استفاده از نانوتکنولوژی برای تشخیص زود هنگام سرطان

71

چه میشود اگر تمامی خانه ها سیستم تشخیص زودهنگام سرطان داشتند؟ محقق جاشا اسمیت توضیح می دهد "هشداردهنده سرطان نانو بیو تکنولوژی" را که اثر بیماری هارا در نشانگر های زیستی مخصوصی که اگزوزوم می نامند، جستجو میکند. در این سخنرانی تفکر رو به جلو و رویای خود را به میان می گذارد که چگونه ممکن است تحولی در تشخیص سرطان و در نهایت نجات زندگی ها داشته باشم. www.khabarict.ir