نیازهای اساسی کودک و بزرگسال

387
هر فردی 6 نیاز اساسی دارد که این 6 نیاز حکم ریشه درخت را برای فرد بازی می کند و والدین باید این ریشه ها را خوب آبیاری نمایند. کلینیک روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر آمادگی دارد در این زمینه به والدین آموزش های لازم را ارائه دهد.
pixel