مدیریت جلسات

1,815

اداره کردن جلسات متعدد و نیز سخنرانی از جمله فعالیت های روزمره اغلب مدیران در سطوح مختلف مدیریتی می باشد. مدیریت موفق جلسات و سخنرانی ها و نیز بهره گیری از تکنیک های مدیریت موجب موفقیت بیشتر مدیران در اداره صحیح سازمان خود می شود، در این دوره فراگیران با فنون و روش های مؤثر اداره جلسات و برگزاری آن ها با کیفیت بیشتر و کارآمدتر آشنا می گردند .