انعکاس خبر کارگاه آشنایی با قوانین قراردادهای تجاری در خبر انگلیسی شبکه جام جم

21

انعکاس خبر کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات قراردادهای تجاری بین الملل در خبر انگلیسی شبکه جهانی جام جم