5. آموزش نصب ماژول دوکاناله روشنایی خانه هوشمند لوکسین

279
آموزش نصب و راه اندازی خانه هوشمند لوکسین (قسمت پنجم) نصب ماژول دو کاناله روشنایی هوشمند لوکسین
لوکسین تک 35 دنبال کننده
pixel