عدم رعایت نکات ایمنی و استاندارد CNG

514

رعایت نکردن نکات ایمنی و استاندارد در جایگاه سوخت CNG و عدم انجام بازرسی های دوره ای مخازن سوخت CNG و استفاده از قطعات غیراستاندارد و غیرمجاز ، می تواند باعث بروز حوادث جبران ناپذیر گردد. نکات ایمنی و استانداردی که در این جایگاه های سوخت CNG رعایت نگردیده : عدم حضور سرنشینان در جایگاه مناسب + عدم سوخت گیری توسط اپراتور + وضعیت قرارگیری نامناسب خودروها + بازنبودن صندوق عقب خودرو هنگاه سوختگیری + و برخی موارد دیگر باعث این انفجار گردیده است.