برنامه تلویزیونی فوتون - نگاهی بر محصولات فناوری نانو ایرانی

1,826

در این قسمت از برنامه تلویزیونی فوتون برخی از دستاوردها و محصولات فناوری نانو ایرانی معرفی شده است.