سخنرانی دکتر نبی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

802

جلسه اول سخنرانی دکتر نبی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران