بنجامین گراهام ؛ پدر سرمایه گذار ارزشی

97

بنجامین گراهام (Benjamin Graham) به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری و آموزگار مالی سرآمد شناخته می شود و او را در جهان به پدر دو اصل سرمایه گذاری بنیادین (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و سرمایه گذاری ارزشی) می شناسند. در این مقاله، به بیان زندگی و نظریه های این نظریه پرداز افسانه ای وال استریت که به پدر سرمایه گذاری ارزشی معروف است پرداخته ایم. TTSE.ir