همایش حرفه ای باش

18
حضور کلنیک انیس اندیشه با مدیریت دکتر انیس خوش لهجه صدق و سخنرانی در خصوص اشتغال حرفه ای و مصاحبه موفق
anisandishe 15 دنبال کننده
pixel