بازدید قائم مقام و دبیر ستاد اجرایی سفر خراسان شمالی

361
بازدید قائم مقام و دبیر ستاد اجرایی سفر خراسان شمالی از دبیرخانه ستاد
pixel