برنامه نقد بهائیت در روم رادیو ندای شیعه در مسنجر پالتا

162

برنامه نقد بهائیت در روم رادیو ندای شیعه در مسنجر پالتاك جلسه ششم بر اساس میزان عبد البهاء بهاء الله استحقاق كسب مقام تربیت آفاق را ندارد زیرا توان تربیت برادر خود ( میرزا یحیی صبح ازل ) را نداشته حسن ارشاد https://www.youtube.com/watch?v=_gwdUIstUso