ژن خوب

90

بعض از ژن خوبها در کشور های دیگر با رابطه به سر کار می روند و ضوابط هیچ تاثیری بر انتخاب ندارند این قسمت یک مدل از این جور انتخاب هاست

pixel