جزء 7 -- سوره انعام -- آیه(28 تا 35) .... با ترجمه گویا فارسی

102