نظرات مشتریان | شرکت فناوری بیمارستانی هوشمند (صنایع الکترو اپتیک صاایران)

224
جناب آقای دکتر خلیل نژاد امیری، رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی که بنده حدود یکسال است که در خدمت مجموعه محترمشان با موقعیت مشاور بازاریابی هستم.
pixel