معرفی عملکرد چیلر اسکرو - بیلدینگ پلاس

402

این تجهیزات سرمایشی تراکمی اسکرو