معرفی عملکرد چیلر اسکرو - بیلدینگ پلاس

629
این تجهیزات سرمایشی تراکمی اسکرو
pixel