دو دقیقه نازیبا و ناسالم در شهر سراوان

676

از خیابان های خاکی تا پارک ها و زباله های فراموش شده و دست فروش های سوخت