رامین حیدری فاروقی: تماشاگر سینما حقیقت باشید.

49

رامین حیدری فاروقی. رامین حیدری‌فاروقی رییس هیات مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان مستند و رییس آکادمی هنر و فنون سینمایی ایران