هاب

97
هاب HUB، طبقه پنجم دفتر مرکزی شرکت انرژی دانا است که به‌عنوان فضای اختصاصی تفریح، آموزش و استراحت کارکنان می‌باشد.
pixel