استقبال فضای مجازی از سخنرانی روحانی در سازمان ملل

123

معصومه ابتکار: سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل توانست استانداردهای دوگانه غرب را تبیین کند