تکنیک های جدید fifa 20

769

این چند تکنیک تکنیک هایی هستند که به فیفا 20 اضافه شده است و هر فیفا بازی نیاز به دانستن این تکنیک ها دارد ادامه آموزش و اخبار بازی: www.smartermag.com