عکسبرداری هوایی آنالوگ

916

روش عکسبرداری هوایی مبتنی برای دوربین های آنالوگ (استفاده از فیلم، ظهور،چاپ) با توضیحات مدیران بخش عکسبرداری هوایی سازمان نقشه برداری کشور در سال 1387