طلا و سیب زمینی!

304

قصه ی طلا و سیب زمینی از جمله داستان هایی است که در روش قصه گویی ، در مجتمع اشراق از آن استفاده می شود؟ از روش های مؤثر در بحث تربیتی و تربیت دینی اجراء نمایش و یا قصه گویی ست که تاثیری ماندگار در انتخاب عمل را برای کودکان به ارمغان می آورد.